Project omschrijving

Als uitwerking van de afspraken in het kader van de Deltacommissie en het Deltafonds was een kostenverdeelsleutel benodigd voor allocatie van middelen aan maatregelen ter verbetering van de zoetwatervoorziening op de Hoge Zandgronden, respectievelijk Oost-Nederland en Zuid-Nederland. Blueconomy heeft in samenwerking met Wing een arrangement ontworpen dat geleid heeft tot financiële afspraken tussen alle betrokken partijen.

Opdrachtgever(s): Deltaprogramma