Project omschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat, directie Kust en Zee, heeft Blueconomy een kostprijsmodel ontwikkeld voor de kosten van zandwinning op de Noordzee ten behoeve van kustsuppleties. In samenwerking met experts op het gebied van winningstechniek is een financieel model gemaakt van de kosten van verschillende schepen onder verschillende omstandigheden voor wat betreft suppleren (onderwatersuppletie, op het land, rainbowen). Dit heeft geleid tot kostenfuncties waarbij de kosten een functie van de afstand tot de kust en de diepte van winning zijn. Het model is geschikt om te komen tot kostenschattingen ten behoeve van de beleidsvoorbereiding. Het model is eveneens geschikt om afwegingen tussen bijvoorbeeld natuur, visserij, windmolenparken en andere ruimtebehoevende sectoren te ondersteunen met financiële informatie.

Opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat, Directie Kust en Ze

Bron foto                 : RWS beeldbank